Showing posts from August 30, 2021

6th English Assignment 2 answer key - July 2021

6th English Assignment 2 answer key - July 2021   ASSIGNMENT   Class:6            Subject: English  UNIT -II   Part – A I.One Mark Questions 1. Grandfather loves to watch_____ a) beetles    b) butterflies c) birds        d) flies Ans : b ) Butterfli…

Pallisalai

8th Tamil unit 2 Assignment answer key - July 2021

8th Tamil unit 2 Assignment answer key - July 2021 ஒப்படைப்பு - விடைகள்  வகுப்பு : 8  பாடம்: தமிழ்     இயல் - 2  -  ஈடில்லா இயற்கை                        பகுதி - அ I ) ஒரு மதிப்பெண்வினா 1.வள்ளைப்பாட்டு எப்போது பாடப்படுகிறது? அ) நெல் குத்தும்போது ஆ) …

Pallisalai

6th Tamil unit 2 Assignment answer key - July 2021

6th Tamil unit 2 Assignment answer key - July 2021 ஒப்படைப்பு – விடைகள்                           வகுப்பு  :  6               பாடம்: தமிழ்    அலகு 2                          பகுதி – அ 1.ஒரு மதிப்பெண்வினா 1. கதிரவனின் மற்றொரு பெயர்? அ) புதன் ஆ) ஞாயிற…

Pallisalai
Load More
That is All