2023-2024 கல்வியாண்டு பள்ளி இணைச் செயல்பாடுகள்...!

 2023-2024 கல்வியாண்டு பள்ளி இணைச் செயல்பாடுகள்...!

2023-24ஆம் கல்வியாண்டில் பள்ளி திறப்பதற்கு முன் அனைத்து வகை ஆசிரியர்களும் இணைந்து செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் தொடக்கக் கல்வித் துறையின் இணைச் செயல்முறைகள்

School Opening instructions - Download here

Previous Post Next Post